Informacje prawne

POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN


W związku z wchodzącymi w życie 25 maja br. nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Jako administrator Euro Fitness School/Centrum Fitness Emfit przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach marketingowych, związanych z informowaniem o bieżących akcjach i wydarzeniach, ofertach handlowych, szkoleniach, konwencjach, spotkaniach, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach analitycznych i statystycznych.
Poniżej kilka szczegółowych informacji : Nasze dane kontaktowe to: Euro Fitness School/Centrum Fitness Emfit Ewa Markowska 43-384 Jaworze Bielska 84, www.eurofitness.com.pl (dalej EFS) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: emfit@interia.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy świadczenia usług, a także nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na informowaniu Państwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany przeze Panią/Pana adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz za pomocą telefonu w celach marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r. o ofercie EFS a także na prowadzeniu działań analitycznych w celu poprawy jakości usług, umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania Pani/Pana o zgodę niezbędną do przedstawienia naszej oferty.
Pani/Pana dane osobowe, pozyskane ze zgłoszeń na naszą ofertę i formularza kontaktowego, przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.
Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-GIODO zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez EFS narusza przepisy Rozporządzenia

REGULAMIN1. Zgłoszenie i opłaty


1.1 W szkoleniach i imprezach organizowanych przez Euro Fitness School (EFS) mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, w przypadku osób młodszych niezbędna jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów wraz z kopią dowodu jednego z rodziców/opiekunów,

1.2 Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać wykupione indywidualnie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia i imprezy, EFS nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników,

1.3 Wysyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik szkolenia i imprez EFS potwierdza, że:
1.3.1 Jest zdrowy, sprawny i zdolny do uczestniczenia w szkoleniu lub imprezie EFS, udział w tych szkoleniach i imprezach odbywa się na jego własne ryzyko,
1.3.2 Jest równoznaczne z akceptacją każdego punktu niniejszego regulaminu,

1.4 Warunkiem rezerwacji udziału w szkoleniu lub konwencji jest przesłanie ze strony www.eurofitness.com.pl obowiązkowego, dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie przedpłaty w podanej na stronie wysokości i terminie przed rozpoczęciem szkolenia lub w określonych datach przed konwencją, płatności za szkolenia i konwencje należy uiszczać na konta: szkolenia-62 1050 1070 1000 0092 1120 3386, konwencje-33 2340 0009 1390 4010 0003 5093,

1.5 Dokonanie obowiązkowej przedpłaty po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu na konto) będzie skutkować wzrostem kosztów szkolenia o 50 zł, które należy uiścić w obowiązkowej przedpłacie,

1.6 Dopłata (ratalnie lub jednorazowo) do pełnej ceny szkolenia musi nastąpić najpóźniej na dwa dni przed szkoleniem (przelew) lub w pierwszym dniu szkolenia (gotówka), wpłaty ratalne są możliwe dla szkoleń o kosztach powyżej 800 zł,

1.7 Potwierdzenie dokonanych przelewów wskazane jest posiadać podczas rejestracji w dniu szkolenia,

1.8 W opłacie zawarty jest koszt materiałów szkoleniowych, certyfikatu i koszt egzaminu oraz egzaminu poprawkowego, kolejny egzamin poprawkowy skutkuje dodatkowym kosztem 100 zł za jeden egzamin,

1.9 Nie dokonanie pełnej opłaty lub nie pojawienie się na szkoleniu skutkuje usunięciem z listy uczestników.2. Potwierdzenie zgłoszenia, zmiana terminu i odwołanie szkolenia lub imprezy2.1 Po otrzymaniu zgłoszenia udziału i przedpłaty EFS przesyła potwierdzenie rezerwacji miejsca na wybranym szkoleniu, decyduje kolejność wpływu przedpłat na konto EFS,

2.2 Każdy uczestnik zobowiązany jest do osobistego kontaktu telefonicznego na 2 dni przed datą zjazdu w celu potwierdzenia terminu i godzin szkolenia pod numer tel. 607 241 452,

2.3 Z przyczyn organizacyjnych niektóre dane, jak dzień, godzina rozpoczęcia kursu, mogą ulec zmianie,

2.4 EFS zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia lub imprezy z ważnego powodu,

2.5 Osoby, które zgłosiły swój udział w takim szkoleniu lub imprezie, zostaną powiadomione o odwołaniu lub przesunięciu oraz otrzymają zwrot dokonanej opłaty w przypadku odwołania szkolenia,

2.6 EFS nie ponosi w takim wypadku ewentualnych kosztów odwołania rezerwacji hotelu lub biletu,

2.7 Dokonując zgłoszenia udziału uczestnik jest zobowiązany podać swój aktualny adres mailowy i numer telefonu kontaktowego3. Rezygnacja z udziału w konwencji lub szkoleniu3.1 W przypadku rezygnacji z udziału w konwencji lub szkoleniu EFS:
3.1.1 Zwraca wszystkie dokonane wpłaty jeśli pisemna rezygnacja dotarła na więcej niż 14 dni przed konwencją lub szkoleniem,
3.1.2 Zwraca kwotę dokonanych wpłat pomniejszoną o wysokość obowiązkowej przedpłaty jeśli pisemna rezygnacja dotarła na mniej niż 14 dni przed konwencją lub szkoleniem,
3.1.3 Nie zwraca dokonanych wpłat jeśli pisemna rezygnacja dotarła na dwa lub mniej dni przed konwencję lub szkoleniem, lub uczestnik został skreślony z listy,

3.2 Za niewykorzystane dni szkolenia lub imprezy nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty,

3.3 EFS dopuszcza w uzasadnionych przypadkach i po indywidualnej rozmowie możliwość wykorzystania wpłaty na inne szkolenia i imprezy (do wykorzystania w okresie 6 miesięcy).4. Opłaty grupowe na konwencję


Przy zgłoszeniu 5 osób na konwencję każdej z tych osób przysługuje podana zniżka. W razie rezygnacji jednej i więcej osób z grupy dla pozostałych osób obowiązuje cennik indywidualny. Uwaga! W przypadku zgłoszenia zbiorowego EFS wystawia jedną fakturę zbiorczą dla jednego odbiorcy, który dokonał całej wpłaty na konto.5. Egzaminy i punkty szkoleniowe


5.1 Do egzaminu mogą być dopuszczeni uczestnicy, którzy w całości zaliczyli odpowiednie szkolenie i którzy przedstawili egzaminatorowi niezbędne dokumenty i/lub materiały (np. pracę domową, potwierdzenie hospitowanych i przeprowadzonych zajęć, obowiązkowy udział w konwencji, itd.).

5.2 Egzamin w zależności od szkolenia może być teoretyczny (test) oraz praktyczny.

5.3 Certyfikat Instructor Aerobic & Step Licence B i A zachowuje ważność przez okres 2 lat. Aby przedłużyć automatycznie ważność na kolejne 2 lata, należy zebrać 8 punktów szkoleniowych licząc 1 pkt. za jeden dzień konwencji, szkolenia lub jeden workshop.6. Własność i Ochrona Danych Osobowych6.1 Uczestnicy wysyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883) przez Euro Fitness School oraz Sport Republic z wykorzystaniem ich do informowaniu o organizowanych przez siebie imprezach, szkoleniach oraz swojej ofercie handlowej,

6.2 Uczestnicy wysyłając formularz zgłoszeniowy przyjmują do wiadomości, że prawa autorskie do wszelkich materiałów szkoleniowych wydawanych uczestnikom podczas szkoleń lub imprez zachowuje Euro Fitness School, w związku z czym wszelkie powielanie materiałów szkoleniowych lub ich przekazywanie osobom trzecim jest zabronione i wymaga zgody EFS. W przypadku naruszenia tego postanowienia EFA będzie dochodzić roszczeń odszkodowawczych,

6.3 Zabrania się filmowania i nagrywania całych lub fragmentów szkoleń i imprez oraz samych szkoleniowców podczas szkoleń i imprez. EFS może wykonywać zdjęcia i nagrania wideo oraz wykorzystywać je w przyszłości w celach reklamowych. Uczestnik, zgłaszając swój udział w szkoleniu lub imprezie EFS, wyraża jednocześnie zgodę na to, że jego wizerunek może się pojawić na tych zdjęciach i/lub nagraniach wideo i że EFS nabywa prawa do tych zdjęć i nagrań. Uczestnik oświadcza także, że nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu wykorzystania tych zdjęć i/lub filmów wideo do celów reklamowych przez EFS oraz Sport Republic. Jeśli uczestnik nie wyraża na to swojej zgody, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym przed rozpoczęciem imprezy lub szkolenia,

6.4 Jeśli uczestnik z własnej inicjatywy rezygnuje z udziału w tych częściach szkolenia, które zrealizował w innej instytucji lub firmie szkoleniowej, nie uprawnia to do obniżenia opłaty za szkolenie.7. EFS zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie.